Kennis-maken of inschrijven

Wat geven wij de kinderen mee?

De kinderen leren naast het rekenen en het lezen ook om op een goede manier voor zichzelf op te komen. Wij brengen de kinderen een hoge mate van zelfsturing bij zodat zij zelf keuzes kunnen maken en kunnen plannen.

Kameleon 09

Score

Leerlingen geven school gemiddeld een 7,7. Ook zeggen ze zich veilig te voelen op school. De school krijgt zelfs een 8,4 als het gaat om de mate waarin kinderen ervaren dat alles bespreekbaar is. Van ouders krijgen we daar voor een 8,7. Onze deur staat altijd open!

 

Nog regelmatig komen oud leerlingen langs op school. Gewoon om een praatje te maken met de leerkrachten van toen of om hun rapport te laten zien. Samen halen we herinneringen op van toen ze nog op de Kameleon zaten.

 

Met ons digitale systeem ‘Snappet’ kunnen we iedere dag de voortgang op het leren in de gaten houden. Zo kunnen we goed inspelen op wat er voor ieder kind nodig is. Kinderen kunnen hier zelf ook over meedenken. De motivatie van kinderen is groter wanneer ze goed weten aan welke doelen ze werken.

 

Schooladviezen

De afgelopen jaren hebben onze groep 8 leerlingen de volgende schooladviezen gekregen:

schooladviezen kameleonSchooladviezen in 2018 en 2019

 

Centrale Eindtoets

Aan het eind van de basisschool worden de leerlingen getoetst met de verplichte landelijke eindtoets. Deze toets geeft een beeld van de resultaten van de leerling voor de basisvakken en hoe het kind scoort op de landelijke referentieniveaus. Er bestaan twee referentieniveaus voor basisschoolleerlingen. Het fundamentele niveau (1F) is het niveau waaraan een basisschoolleerling minimaal zou moeten voldoen aan het einde van groep 8 en daarnaast is er het streefniveau (1S of 2F) voor leerlingen die meer aan kunnen.  

 

In de figuren hieronder is te zien hoe de Kameleon de afgelopen drie jaar op deze referentieniveaus heeft gescoord voor de vakken lezen, rekenen en taal. Bij lezen zie je dat het laatste jaar niet alle kinderen het 1F niveau hebben gehaald. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat sommige kinderen ernstige dyslexie hebben.

referentieniveaus lezenReferentieniveaus lezen

referentieniveau rekenenReferentieniveaus rekenen

referentieniveaus taalReferentieniveaus taal

 

Zie voor meer info: www.scholenopdekaart.nl

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren